Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Návody

Montáž parapetov PVC a Štandard

Za účelom vylúčenia možných problémov je nutné pri osádzaní parapetov dodržiavať správny montážny postup. Nasledujúce údaje sú základom pre odbornú montáž.
 • PVC parapety a parapety Štandard musia mať pred osadením chránené všetky rezy plastovými krytkami, prípadne laminátovými páskami.
 • Je treba zabezpečiť dostatočné podmurovanie parapetov, t.j. 5 mm maltovej alebo betónovej zmesi.
 • Počas montáže musia byť parapety zabezpečené vrchnou ochrannou fóliou.
 • Montáž parapetov je nutné vykonávať v suchých priestoroch. Neodporúča sa montáž v nedokončených a nevetraných priestoroch.
 • Vnútorné parapety podložíme vymedzovacími podložkami tak, aby bol pri zasunutí parapetnej dosky pod rám tesný kontakt rámu okna a parapetu. Plocha pod parapetmi sa vypení polyuretánovou penou. Pri vypeňovaní treba dbať na to, aby bol parapet rovnomerne zaťažený a nedošlo k jeho vydutiu. Spoj parapetu s múrom a oknom dostatočne zatesníme silikónom.
 • Presah okenného parapetu vzhľadom k hotovej vnútornej fasáde má byť cca 30 mm. Pri dĺžke parapetu viac ako 1 500 mm a presahu od múru viac ako 100 mm odporúčame osadiť úchyty prečnievajúcej časti parapetu. Vzdialenosť týchto úchytov nesmie presiahnuť 900 mm.
 • Po osadení parapetu odstránime kryciu fóliu tak, že ju v mieste okrajov múru orežeme. Zamurovaná časť fólie zabezpečí dodatočnú ochranu proti navlhnutiu parapetu.

Montáž krycích lišt s obojstrannou penovou lepiacou páskou (akrylátové lepidlo)

Dôležité pokyny pri lepení v interiéri a v exteriéri:
 • Lepiaca plocha lišty musí byť bezpodmienečne pri nalepovaní využitá min. z 80 %.
 • Plocha k lepeniu musí byť úplne suchá, poriadne očistená od nečistôt (prachu a pod.) a dokonale odmastená (najlepšie benzín, lieh, určite nepoužívať saponátové prostriedky ako jar a pod.).
 • Lepené miesto nemôže byť chladné. V prípade, že sú teploty lepeného materiálu a profilu pod 5 stupňov, nebude lišta na 100% držať, čo sa môže negatívne prejaviť neskôr.
 • Lišty a profily nesmú byť odrezané veľmi dlhé, môžu sa po nalepení vplyvom tepla rozťahovať a vypínať, lepiaca účinnosť nebude dostatočná a môže dochádzať k čiastočnému odlepovaniu alebo k úplnému odpadnutiu. Platí zásada ponechať na oboch stranách minimálnu vôľu (asi 0,5 mm) u bieleho profilu a u profilov potiahnutých fóliou radšej o niečo viac.

Montáž vonkajších hliníkových parapetov

Za účelom vylúčenia možných problémov je nutné pri osádzaní parapetov dodržiavať správny montážny postup. Nasledujúce údaje sú základom pre odbornú montáž.
 • Pri montáži vonkajších parapetov je treba v prípade rozdielu teplôt 50 stupňov zohľadniť rozťažnosť až 1,2mm na 1 meter parapetu.
 • Vzhľadom k pozdĺžnemu natiahnutiu by sa hliníkový okenný parapet nemal tesne zamurovať do pripraveného priestoru.
 • Pri dĺžke parapetu viac ako 2 500 mm je dobré rozdeliť tento parapet na dve časti a otvor vyplniť spojkou. Dilatačná špára medzi dvoma parapetmi by mala byť min. 12 mm, aby mohla vyrovnať rozťahovanie parapetu.
 • Pred montážou koncoviek parapetov je nutné odlepiť ochrannú fóliu po 30 mm od okrajov a na hranu okenného parapetu naniesť silikón.
 • Pri upevňovaní parapetov sa musí medzi lištu okenného parapetu a okno vložiť izolácia. Parapet sa osadí do drážky parapetného profilu. Následne sa uchytí skrutkami a plocha pod parapetom sa vypení polyuretánovou penou. Pri vypeňovaní treba dbať na to, aby bol parapet rovnomerne zaťažený a nedošlo k jeho vydutiu.
 • Pri montáži okenných parapetných dosiek dbáme na to, aby tieto boli dostatočne utesnené a upevnené nielen voči okennému rámu, ale aj bočne. Parapetná doska musí mať dostatočný sklon od okna, aby sa voda na parapetnej doske nedržala, ale stekala smerom von od okna (najlepsie aspoň 6 stupňov).
 • Okenný parapet by mal hotovú vonkajšiu fasádu presahovať minimálne 30 mm. Pri väčšom presahu ako 100 mm sa odporúča použiť podporné konzoly vo vzájomnej vzdialenosti max. 900 mm.
 • Nalepená ochranná fólia chrániaca povrch okenného parapetu sa musí po ukončení fasádnych prác okamžite, najneskôr však do 6 mesiacov po montáži, odstrániť.

Kontaktné informácie

Wink Trade, s.r.o.

Priemyselná 8, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

IČO: 36310671    
IČ DPH: SK2020077598   
DRČ: 2020077598
 
 

Zmeniť cookies nastavenia

OSModul

Search